Priser & fakturering

Ekonom på USÖ
Priser

Prislistor med bilagor finns på Sjukvårdsregion Mellansveriges webbplats.

Fakturering

Månadsvis fakturering av avslutade vårdtillfällen/besök.

Sluten vård faktureras patientspecifikt och vårdtjänsterna följer i huvudsak sjukhusets KPP-system.

Öppen vård faktureras utifrån läkarbesök och vårdtjänster.

Mer information

Mer information finns på Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionens webbplats.


Sidan granskades den 30 november 2020

Innehållsansvarig: Christer Lundqvist

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Christer Lundqvist

Vxl. 019-602 10 00