USÖ:s högspecialiserade vård får höga betyg av remittenterna

Universitetssjukhuset Örebro får mycket goda omdömen av remittenterna när de ger sin syn på den högspecialiserade vård sjukhuset erbjuder. Det framgår av den kundrelationsundersökning – den fjärde i ordningen – som sjukhuset genomfört.

57 procent av respondenterna anser att USÖ ger en bättre eller mycket bättre vård än andra vårdgivare. Också den dialog remittenterna personligen har inom sin specialitet med USÖ, visar att 98 procent av dem är nöjda.

– Vi gläds naturligtvis åt att remittenterna anser att vi levererar en vård av hög kvalitet. Att den personliga dialogen är uppskattad, tyder på att remittenterna ser oss som det personliga universitetssjukhuset, säger Börje Svensson som lett undersökningen.

En annan indikation på att de personliga relationerna till USÖ är starka, visar svaren på hur remittenterna anser sig bli bemötta. På en sjugradig skala noterar USÖ hela 6,5. Ett lika högt värde får USÖ på det Nöjdhetsindex som ingått i samtliga undersökningar. På nytt hamnar sjukhuset över 80. Årets notering är 83 av 100.

Stort engagemang

Börje Svensson, ansvarig för undersökningen, lyfter fram engagerade medarbetare som en viktig förklaring till att USÖ över tid klarat av att ha så nöjda kunder.

– De har, trots hög arbetsbelastning, klarat av att både leverera en högklassig vård och utveckla verksamheten. Också dialogen med remittenterna har betytt mycket för att stärka relationen mellan oss och länssjukhusen.

Dialog med länssjukhusen

I dialogen med länssjukhusen ingår att var tredje år genomföra en stor kundrelationsundersökning. I år har ett drygt 20-tal remittenter intervjuats vid sjukhusen i Karlstad, Falun, Västerås och Eskilstuna. Precis som tidigare har fokus legat på att vaska fram förbättringsförslag – alltså fånga upp vad remittenterna anser att USÖ bör utveckla.

Förslagen har sedan ett 50-tal kunder till USÖ – läkare, verksamhetschefer, ekonomer, personalchefer med flera – fått prioritera via en enkät. Svaren har gett USÖ en rangordnad lista med förbättringsförslag. Bland förslagen återfinns:

att ge länssjukhusen tydligare direktiv för postoperativ vård,
att utveckla en dialog med länssjukhusen om hur USÖ kan vidareutbilda deras färdiga specialister,
att förkorta väntetider till viss högspecialiserad vård,
att skapa samlingsfakturor för att förenkla länssjukhusens administration.

Remittenternas önskemål – USÖ:s utvecklingsarbete

Remittenternas förbättringsförslag började USÖ-medarbetare arbeta med vid en workshop som genomfördes i slutet av april. Efter workshopen ska processen drivas vidare inom de olika verksamheterna. Klinikernas åtgärder ska presenteras under hösten för sjukhusets ledning och hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson. Arbetet med att förverkliga remittenternas önskemål ska sedan ingå i verksamheternas ordinarie utvecklingsarbete och återkopplas till remittenterna.

Klicka på bilden för förstorad bild

Kundundersökningen USÖ 2015 presenterad i en matris

Av dem som svarat på undersökningen har 67 % gett USÖ så höga betyg att de hamnat i den gröna framgångszonen. Till de nöjda kunderna ska också läggas USÖ:s ambassadörer. De är 26 % av dem som svarat. Ambassadörerna ger USÖ toppbetyg rakt över, rekommenderar andra att anlita sjukhuset och vill fortsätta samarbeta med USÖ.


Sidan granskades den 31 maj 2019

Innehållsansvarig: Ulrika Julin

Publicerad av Ulrika Friberg