Nio av tion remittenter nöjda med den högspecialiserade vården på USÖ

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) har ambitionen att vara en god samarbetspartner och leverantör av högspecialiserad vård. Remittenternas synpunkter är därför av stort värde för utvecklingen av den högspecialiserade vården. Under början av 2009 genomfördes en omfattande undersökning som visar att nio av tio remittenter inom Uppsala-Örebroregionen är mycket nöjda med den högspecialiserade vården på USÖ.

– Resultaten är mycket positiva för oss och för de som nyttjar den högspecialiserade vården på USÖ, säger sjukhusdirektör Jan Olsson. Detta tyder på att det finns ett stort förtroende för de medicinska insatser som görs på USÖ, som vi ska värna om och utveckla vidare. Remittenternas synpunkter om förbättringar tas tillvara och vi har redan startat ett utvecklingsarbete för att tillgodose behov och önskemål som uttalats i undersökningen.

Följer upp tidigare synpunkter

Under början av 2006 genomförde USÖ en första undersökning bland dem som fattade beslut om specialistvårdsremisser till USÖ. Ett förbättringsarbete har därefter genomförts. Under januari och februari i år har undersökningen upprepats i syfte att följa upp och på nytt kartlägga remittenternas faktiska upplevelse av den högspecialiserade vården.

Länssjukhusen i regionen får tycka till

Årets undersökning inleddes med att totalt 10 intervjuer genomfördes på sjukhusen i Karlstad, Falun, Eskilstuna, Gävle och Västerås. Sammanlagt intervjuades 45 företrädare för länssjukhusens kliniker, administration och ekonomi för att peka ut förbättringsförslag som kan göra USÖ till en ännu bättre samarbetspartner. I samtliga fall har de som intervjuats utsetts av respektive sjukhus. Efter intervjuerna svarade 118 personer i regionen på en enkät med bakgrunds- och relationsfrågor samt fick möjlighet att vikta de förbättringsförslag som presenterats vid intervjuerna. På detta sätt har USÖ:s samarbetspartners getts ett stort inflytande över sjukhusets fortsatta utveckling av den högspecialiserade vården.

Medicinsk kvalitet och gott samarbetsklimat
Undersökningens sammantagna resultat visar att USÖ återigen får mycket positiva omdömen vad gäller medicinsk kompetens och vårdinsatser, men pekar också på konkreta förbättringsområden: tydlighet vid fakturering, kompetensstöd och information till remittenterna. För USÖ är det mycket viktigt att snabbt reagera på de synpunkter som framkommit. Flera kliniker har exempelvis börjat arbeta för en bättre epikrishantering och se över sina rutiner för ST-tjänstgöring.

– Parallellt med den medicinska utvecklingen vill vi också skapa ett bra samarbetsklimat mellan sjukhusen i regionen. Kundrelationsundersökningen är mycket viktig för att USÖ skall utveckla den högspecialiserade vården på ett sätt som tillgodoser önskemål som finns bland våra samarbetspartners, säger Inger Dedorsson, områdeschef och målansvarig för den högspecialiserade vården. Detta kan utveckla och effektivisera den vård som USÖ erbjuder patienter i hela regionen.

Tidplan 2009

 

Januari   Intervjuer genomförs på sjukhusen i regionen  
Januari/februari   Enkät för prioritering av framförda förbättringsförslag  
19 mars   Resultat redovisas i USÖ:s sjukhusledning  
19 mars   Resultat redovisas för USÖ:s klinikchefer  
mars/april   Resultat redovisas internt på hela USÖ 
26 mars   Workshop kring förbättringsarbete på berörda kliniker 
15 maj   Presenteras på USÖ-forum
Maj/juni   Klinikernas åtgärdsplaner redovisas för undersökningsansvarig 
September   Återkoppling till remittenter via återbesök till de intervjuade 
November/december   Klinikerna rapporterar sina åtgärder till USÖ:s sjukhusledning 

 

Frågor om undersökningens upplägg m.m besvaras av områdeschef  Inger Dedorsson, som är ansvarig för kundrelationsundersökningen. Inger nås på inger.dedorsson@orebroll.se.


Sidan granskades den 31 maj 2019

Publicerad av Ulrika Friberg

Relaterade dokument