Kärl-Thoraxkliniken, såg

Kärl-Thoraxkliniken

Thoraxkirurgi är en ung specialitet och kan sägas få sin moderna utformning först efter andra världskriget. Sverige hade i detta sammanhang en världsledande ställning genom professor Clarence Crafoord (1899 – 1984) på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Under hans ledning utvecklades hjärtlungmaskinen och ett flertal nya operationstekniker, samt pacemakerbehandling vid olika former av rytmrubbningar. Genom hans mentorskap utbildades också en ny generation thoraxkirurger i Stockholm som snart intog ledande ställningar på landets sjukhus och utomlands. En av dessa kirurger var docent Bengt Göthman  som kom till Örebros kirurgklinik 1955.

Bengt Göthman var en skicklig kirurg och utvecklade snabbt den thorax- och kärlkirurgiska verksamheten på kliniken. Efterfrågan tilltog vilket gjorde att man 1964 skapade en egen regionklinik för alla former av kärlkirurgi och thoraxkirurgi utom öppen hjärtkirurgi. Bengt Göthman blev klinikchef och tilldelades en underläkare och tolv vårdplatser. Verksamheten ökade och 1967 fick kliniken en biträdande överläkartjänst som Sam Nordström tillträdde. Också han hade fått sin utbildning hos Clarence Crafoord i Stockholm och påbörjat ett forskningsarbete som 1970 resulterade i en doktorsdisputation och docentur.

Bengt Göthman insjuknade 1971 och var periodvis ur tjänst fram till 1974 då han sjukpensionerades. Sam Nordström efterträdde då Göthman som klinikchef.

Två nya medarbetare knöts i detta sammanhang till kliniken. Jan Malina var en tjeckisk kirurg som fått sin utbildning i sitt hemland och vikarierat förtjänstfullt på kliniken under Göhtmans sjukdomstid. Från Chile kom också Carlos Ortega som var en erfaren thoraxkirurg. Han introducerade den mekaniska suturapparaten på kliniken, ett hjälpmedel som skulle få mycket stor betydelse för lung- och matstrupskirurgin.

Under de följande åren bedrev dessa tre specialister omfattande och avancerad kirurgi av sjukdomstillstånd i lungor, matstrupe, kärl och hjärta med goda resultat och som landets enda thoraxklinik utanför universitetssjukhusen. Man hade dock ännu ej tillgång till hjärt-lungmaskin och därmed ej möjlighet att göra kranskärlskirurgi eller klaffbyten. Örebrokliniken bedrev också undervisning på nationell nivå som lockade många specialister inom området och gjorde kliniken känd.

På 1970-talet började operationer mot angina pectoris, bypass kirurgi, bli alltmer  framgångsrika och utvärderades i ett flertal stora studier. Det visade sig att man både förlängde överlevnaden och tog bort symtom med en lyckad operation. Då detta var en stor patientgrupp visade sig snart att den nationella thoraxkirurgin var underdimensionerad för att kunna möta detta behov. Sam Nordström inledde under 1980-talet ett idogt arbete för att kunna starta öppen hjärtkirurgi i Örebro. Tillsammans med lokala politiska krafter kunde han i december 1986 fastslå att kliniken skulle bedriva öppen hjärtkirurgi och erbjuda bypass- och klaffoperationer.

1987 rekryterades Vollmer Bomfim som ny klinikchef på Thorax kliniken. Han var född i Brasilien 1938 och utbildades till läkare och kirurg i hemlandet. 1972 började han sin utbildning till hjärtkirurg på Karolinska sjukhuset i Stockholm under professor Viking Olof Björk och disputerade 1981 på ett avhandlingsarbete om  myokardprotektion under hjärtkirurgi. Han återvände till Brasilien och ledde 1982 – 1987 en nystartad klinik och utförde den första hjärttransplantationen i Rio de Janeiro 1985. 1987 tillträdde han således tjänsten i Örebro.

Tillsammans med flera nya medarbetare från hemlandet och Stockholm och med lokala krafter i Örebro utvecklades kliniken till en modern hjärtkirurgisk klinik under Vollmer Bomfims ledning. Han var en mycket säker och skicklig kirurg och hade dessutom en stor pedagogisk mission. Han utbildade på egen hand 14 nya hjärtkirurger under sin tid på kliniken vilket saknar motstycke nationellt.

Han startade också samarbete med Penn State University i USA för att utveckla det mekaniska hjärtat vid svår hjärtsvikt och flera medarbetare fick möjlighet att vistas hos prof Pierce i Pennsylvania för att kunna ta hem teknikerna till Örebrokliniken.

1993 – 1998 samarbetade kliniken också med Landstinget i Sörmland och bedrev hjärtkirurgi på Mälarsjukhuset Eskilstuna med mycket goda resultat.

Vollmer Bomfim var en hängiven forskare och handledde ett flertal arbeten inom myokardprotektion, laserrevaskularisering av hjärtat och hantering av graftmaterial vid hjärtkirurgi. Detta ledde till att Domingos Souza 2002 disputerade som klinikens förste doktorand med en avhandling om venhantering och endotelfunktion vid bypasskirurgi.

När Vollmer Bomfim lämnade kliniken 2000 efter 14 år hade kliniken expanderat kraftigt från 300 till 850 hjärtoperationer per år och hade befäst sin ställning som en av Sveriges sju stora Thoraxkliniker.

Vollmer Bomfim inledde tidigt arbetet med uppföljning av kvalitetsindikatorer i kliniskt dataregister och Örjan Friberg, som var en av de kirurger som utbildats på kliniken, fortsatte utveckla detta under sin tid som verksamhetschef 2000-2002. Detta kvalitetsarbete ledde till att klinikernas resultat blev öppna nationellt, och Örjan Friberg är nu ordförande i Hjärtkirurgiregistret i Swedeheart.

Gunnar Engström, hjärtkirurg och professor från Umeå, var verksamhetschef under 2002-2003 och bidrog med sina erfarenheter från annan verksamhet och till klinikens utveckling. Han återvände dock snart till Umeå och Olof Lundblad, som varit kirurg på kliniken sedan 1991, övertog rollen som verksamhetschef 2003-2006. Under denna period utvecklades forskning och samarbete med sektionen för thoraxanestesi vilket ledde till en sammanslagning med thoraxanestesiverksamheten till en gemensam klinik 2006, med Lena Sunnermalm som ny klinikchef. Denna sammanslagning gav en ökad styrka för kliniken och möjlighet att kunna styra sin produktion, forskning och utveckling mot gemensamma mål, samtidigt som de gemensamma resurserna kunde utnyttjas bättre. Olof Lundblad verkade som klinikchef på den sammanslagna kliniken 2009-2012, och införde under denna tid bl. a. aortaklaffimplantation med kateterteknik, samtidigt som forskningsverksamheten stadigt ökade i omfattning.

Kärlsektionen på kirurgiska kliniken, som specialiserat sig på endovaskulär behandling av aortasjukdom, förenades med Thoraxkliniken 2011 till en gemensam Kärlthoraxklinik. Med denna sammanslagning kunde den kliniska utvecklingen inom thorax- och kärlkirurgi förenas för snabbare metodutveckling och forskning. Anders Ahlsson var verksamhetschef 2012-2013, och avlöstes av Mathias Sandin som ny verksamhetschef 2013 - . Kärlthoraxkliniken omfattar alltså nu tre specialiteter och kan därmed inom kliniken se till att produktion, forskning och utveckling inriktas mot gemensamma mål.


Sidan granskades den 3 maj 2019

Innehållsansvarig: Olof Lundblad

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss

Verksamhetschef

Mats Dreifaldt

Telefon växel 019-602 10 00