Hjärt-Lungkliniken

Hjärt-Lungkliniken

Hjärt- lungkliniken bildades 1 mars 2015 och tillhör nu område thorax, kärl och diagnostik tillsammans med fysiologkliniken, kärl-thoraxkliniken, röntgenkliniken och de olika laboratoriespecialiteterna. Inom området bedrivs högspecialiserad vård med avancerade metoder och tekniker, men också bassjukvård och palliativ vård i livets slutskede.

Hjärtsektionen har verksamhet inom alla högspecialiserade områden inom kardiologi. Vår slutenvård är samlad på avdelning 63, som är uppdelad i Hjärtintensivvård, Arytmi och Allmänkardiologi. Vi har 20 fast anställda läkare varav 17 specialister i kardiologi. Vi har en specialistkardiolog i jourlinje dygnet runt, tillgänglig för akuta frågor. Kontorstid finns även en arytmijour, som är avsedd att fungera som konsult åt regionens kardiolog- och medicinspecialister.

Vår PCI-verksamhet startade 1993 och vi har en av landets största erfarenheter inom elektiva och akuta ingrepp i kranskärlen. 2010 gjordes c:a 740 ingrepp. Vi har dygnet-runt jour för akut angio/PCI och f n utför vi ca 2/3 av våra ingrepp på akuta/subakuta patienter. Vi har en specialistmottagning för omhändertagande av refraktär angina, med mycket stor erfarenhet av bl a SCS-behandling (spinal cord stimulation).

Arytmiverksamheten omfattar ablationer, PM/ICD-behandling och kontroller. Biventrikulär PM-beh (CRT) sker i ett samarbete med övriga kliniker inom hjärtområdet. Vår sviktmottagning erbjuder konsulthjälp vid svåra sviktproblem och följer upp patienter efter ingrepp (CRT, LVAD, hjärttransplantation).

Kliniken har GUCH-mottagning som omfattar ett team av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, kurator och arbetsterapeut.

En särkskild enhet finns för prevention av kärlsjukdom - Kärlhälsan. Den tar primärt hand om patienter med redan etablerad kärlsjukdom, men handlägger även patienter med svårbehandlad hyperlipidemi eller hypertoni.

En specialistmottagning för omhändertagande av patienter med aortasjukdom  sköts i samarbete med thoraxkirurg och kärlkirurg.

Kliniken har ansvar för kardiologutbildning inom länet och regionen, och erbjuder randning för läkare inom arytmi, PCI och vid behov inom övriga specialistområden. Vi har också en stor grupp läkare som randar sig som del i annan specialistutbildning.

Vi bedriver egen forskning inom arytmi och inom olika aspekter på kranskärlssjukdom.

Hjärtsektionen arbetar konsekvent med effektivare och säkrare vårdkedjor. Under senaste åren har vi medvetet genomfört en poliklinisering av c:a 90% av den elektiva vården, och närmare 80 % av den subakuta vården. Detta innebär att majoriteten av patienter som genomgår ablation för arytmi, implantation av PM/CRT/ICD respektive gör coronarangiografi/PCI handläggs på vår dagvårdsavdelning. Patienter som har längre väg från hemmet kan då tillbring natten före ingreppet på patienthotell, vilket innebär ett mer rationellt användande av vårdens kapacitet och ett kostnadseffektivt omhändertagande.

Lungsektionen utreder och behandlar besvär från luftvägarna som exempelvis astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kronisk andningssvikt, lungcancer och tuberkulos.

Lungsektionen består av en mottagning och en vårdavdelning. 

Lungmottagningen utför diagnostiska och terapeutiska ingrepp såsom lungfunktionstester, pleuratappningar, bronkoskopier, dränageinläggningar etc. 
Hit kommer också patienter för cytostatikabehandling.

På utrednings- och behandlingsavdelningen utförs immunoterapi, pricktest, metakolintest, capsaicintest och olika provokationer.

Lungavdelning 12 har 14 vårdplatser för lungpatienter samt 7 vårdplatser för allmänkardiologiska patienter och är indelat i tre vårdlag.


Sidan granskades den 7 augusti 2018

Innehållsansvarig: Stella Cizinsky

Publicerad av Ulrika Friberg