Lunga och bröstkorg

ALLMÄNT

Det finns en lång tradition med lungkirurgiska ingrepp på USÖ. Lungkirurgin innefattar operationer pga cancer, luftläckage (pneumothorax) samt infektioner i lungsäcken (empyem). Vid större trauma mot bröstkorgen kan akuta operationer vara nödvändiga pga blödning eller luftläckage.

Operationer mot bröstkorgsdeformiteter, fr  a trattbröst har utförts på USÖ sedan 2005.

Antalet lungkirurgiska ingrepp har ökat de senaste åren och volymen ligger nu på ca 150 ingrepp/år.

Lungkirurgin utförs dels via öppen kirurgi, sk torakotomi och dels via titthålskirurgi, sk torakoskopi.

Handläggning av utomlänspatienter sker i tät dialog och nära samarbete med inremitterande klinik. Vi har ett välfungerande samarbete med angränsande specialiteter på USÖ, t.ex. lung-, onkolog-, ÖNH- och röntgenkliniken. Vid cancerkirurgi är väntetiden normalt maximalt 2-3 veckor.

METODER

Diagnostiska ingrepp

Torakoskopi

 • Lungbiopsier för utredning av diffusa eller lokaliserade infiltrat, utspridda metastaser i lungorna
 • Pleurabiopsier vid malignitetsutredning, t.ex. mesoteliom
 • Utredning av oklart pleuraexudat
 • Biopsier av expansiviteter i mediastinum

Mediastinoskopi

Biopsi av mediastinala lymfkörtlar som preoperativ utredning för lungcancerkirurgi eller i diagnostiskt syfte vid misstanke om sarkoidos, lymfom, eller oklar expansivitet i mediastinum  

Minitorakotomi med öppen biopsi

Detta kan utföras då man ej fått diagnos via t ex torakoskopi. 

Terapeutiska ingrepp

Pleuradränage inläggning:

 • För pneumothorax och pleurautgjutning av olika slag
 • För pleurodesbehandling vid malign recidiverande pleuravätska 

Torakoskopi

Förstahandsmetod vid följande tillstånd och behandlingar

 • Behandling av upprepade episoder av spontan pneumothorax
 • Resektion av benigna tumörer i lunga, mediastinum, pericard eller pleura
 • Resektion av perifera primära lungtumörer mindre än 3 cm om patienten ej klarar av en lobektomi
 • Resektion av perifera lungmetastaser mindre än 3 cm
 • För pleurodes vid recidiverande pleuravätska p.g.a. malignitet i samband med diagnostik

Torakotomi

Genomförs vid följande tillstånd och behandlingar

 • Lungmaligniteter
 • Oklara tumörer i lunga, pleura eller mediastinum som ej kan recesseras torakoskopiskt
 • Pleuraempyem (dekortikation)
 • Pneumothorax vid avancerad emfysemsjukdom som ej kan behandlas torakoskopiskt
 • Trauma

Sternotomi

Genomförs vid  följande tillstånd

 • Thymustumörer inkl behandling av myastenia gravis
 • Andra mediastinala tumörer
 • Kärlrekonstruktion för vena cava syndrom

Bröstväggresektion med eventuell rekonstruktion

Genomförs vid

 • Benigna och maligna primära tumörer i bröstkorgen
 • Lungtumörer som angriper bröstkorgsväggen

Nuss teknik

Nuss tekniken innebär att man placerar ett metallstag bakombröstbenet i syfte att trycka bröstbenet framåt.

Staget placeras under övervakning med torakoskopi. Tekniken används vid operation för korrektion av trattbröst.

POSTOPERATIV VÅRD

Patienter som opererats lungkirurgiskt vårdas första dygnet på vår intermediärvårdsavdelning (IMA) alternativt på TIVA (thorax intensivvårdsavdelning). Dagen efter operationen kan de flesta vårdas på vanlig vårdsal på Avd 53.

Vårdtiden är vanligtvis 4-6 dagar och varierar med behovet av smärtlindring och behov av dränagebehandling.

De flesta som genomgår torakotomi smärtlindras mha TEDA (torakal epiduralanestesi).

Efter vårdtiden på avd 53 skrivs patienterna ut till hemmet, i undantagsfall behövs ytterligare inneliggande vård på annan avdelning vid USÖ eller på det inremitterande sjukhuset.

UPPFÖLJNING

Patienter som opererats för lungcancer följs upp via lungkliniken på USÖ eller inremitterande sjukhus.

Efter övriga operationer erbjuder vi återbesök till Thoraxmottagningen utefter behov.


Sidan granskades den 14 juni 2021

Innehållsansvarig: Mårten Vidlund

Publicerad av Åsa Toftegaard