PCI- Percutan koronar intervention

Metoder

På PCI enheten utförs perkutan, kateterburen diagnostik och behandling av hjärtats kranskärl.

Även pericardtappning och inläggande av transvenös temporär pacemaker på jourtid, utförs på enheten.

Koronarangiografi och PCI

Verksamheten på PCI- enheten kan delas upp på en diagnostisk del och en behandlande del. Den diagnostiska delen består i första hand av koronarangiografi- kontraströntgen av hjärtats kranskärl.

En kateter förs fram till hjärtat via en artär för att möjliggöra selektiv intrakoronar kontrastinjektion. I de fall där angiografi inte räcker för diagnostik av anatomi och för att bedöma betydelsen av intrakoronara stenoser finns också andra metoder såsom intrakoronar tryckmätning och intrakoronart ultraljud tillgängliga. Undersökningen tar i allmänhet ½ -1 timme.

Vid koronar undersökning sker artärpunktion i första hand i höger a. radialis och i andra hand vä a. radialis. Även femoralartärerna kan komma att användas.
Undersökningen sker i röntgengenomlysning och patienten behandlas vanligen med i.v antikoagulantia under undersökningen för att undvika trombbildning.
I de fall där diagnostiken påvisar en signifikant stenos som är tillgänglig för intervention, går vi vidare med behandling, percutan coronar intervention (PCI). Denna sker vanligen ”ad hoc” det vill säga i samma seans som diagnostiken. Behandlingen består i att föra ut en ledare i koronarartären förbi stenosen. Över ledaren för man sedan en ballong vilken blåses upp på platsen för stenosen och därigenom dilaterar densamma. Närhelst det är anatomiskt möjligt sätter man ett stent över det behandlade området för att undvika återförträngning. Ett PCI ingrepp tar vanligen ca 1-2 timmar.

Om patienten har förträngningar av kranskärlen som inte lämpar sig för PCI görs en bedömning om by-pass operation (CABG) kan rekommenderas. Detta avgörs i samråd mellan kardiologkliniken och thoraxkliniken.

I andra fall kan optimerad medicinsk behandling vara det bästa alternativet.


Sidan granskades den 18 juni 2013

Innehållsansvarig: Fredrik Calais

Publicerad av Lenore Haugland

Relaterade länkar

Kontakta oss:

Hjärtjour

Vxl. 019-602 10 00

Avd 63/Hjärtutredningen

019-602 54 20

Medicinskt ansvarig:

Fredrik Calais
019-602 54 02
Sökare 718