Information till remittenter

Remiss/mottagning

Remisser med frågeställning angående CRT-behandling går i första hand till våra sviktläkare på kliniken. De flesta får ett mottagningsbesök före operation för att diskutera behandling. Undantagen är de remisser som kommer från annan kardiolog. Där räcker det oftast med telefonkontakt samt skickat informationsmaterial.

Patienten bör ha gjort coronarangiografi och vara optimalt revakulariserad samt ha adekvat sviktmedicinering innan han blir aktuell för CRT. Innan vi beslutar om CRT utförs ekokardiografi med vävnadsdoppler (TDI) för att bedöma graden av dyssynkroni samt 6 minuters gångtest för objektiv funktionsklass.

Rutiner

Patienten kommer vanligtvis till oss dagen innan operation. Om TDI inte tidigare utförts görs detta och 6 min gångtest.

I dagsläget sker operationen på thoraxoperation av thoraxkirurg med assistans av kardiolog. Operationen kan ta 2-5 timmar beroende på tillgänglighet av sinus coronarius. Patienten är vaken under hela operationen men erbjuds sedering.

Lyckandefrekvensen ligger runt 90 %. Efter operationen programmeras pacemakern och man försöker optimera medicineringen. Patienten återgår oftast till hemmet nästföljande dag.

Uppföljning

De kliniska kontrollerna fortsätter den behandlande läkare med som vanligt. Första tekniska kontrollen sker efter 1 månad. Efter 6 månader görs en utvärdering med EKO och gångtest som i vissa fall leder till optimeringsförsök av pacemakern. Patienten kallas därefter 1 ggr/år för teknisk kontroll. Information om besöken på pacemakermottagningen skickas automatiskt till behandlande läkare.


Sidan granskades den 11 januari 2011

Innehållsansvarig: Thomas Kronvall

Publicerad av Anita Pettersson

Kontaktpersoner