Allvarliga ospecifika symtom, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder allvarliga ospecifika symtom enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för allvarliga ospecifika symtom på webbplatsern för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Inför remiss till Diagnostiskt centrum/medicinmottagning 6, informera om att det finns anledning att misstänka cancer, vad som händer i nästa steg och vilka väntetider patienten kan förvänta sig.

Remissen till Diagnostiskt centrum/medicinmottagning 6 ska innehålla:

 • Anamnes, ange särskilt:
  - allmän sjukdomskänsla,
  - uttalad trötthet,
  - aptitlöshet,
  - större oavsiktlig viktnedgång,
  - långvarig feber,
  - smärtor,
  - patologiska laboratorievärden, t ex lågt blodvärde, förhöjt alkaliskt fosfatas, förhöjd Sänka eller förhöjt kalcium,
  - markant ökning av antalet kontakter med hälso- och sjukvården,
  - markant ökning av läkemedelskonsumtionen,
  - social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Där misstanken har väckts ska nedanstående utföras:

 • Fördjupad anamnes som särskilt omfattar:
  - Ärftlighet
  ­- Tidigare cancersjukdom
  - ­Alkohol- och tobaksanamnes
 • Status, särskilt:
  - Inspektion av munhåla och hud
  ­- Palpation av buk, leder, lymfkörtlar, bröstkörtlar, testiklar, rektum.
  - Hjärt- och lungstatus.
 • Temperatur, vikt, längd.
 • Provtagning:

Hb, PK, TPK
B12
folat
ferritin
SR
CRP
natrium
kalium

kreatinin (eGFR)
korrigerat kalcium/joniserat kalcium
albumin
glukos
bilirubin
ALAT
alkaliskt fosfatas

LD
fraktionerade proteiner i serum och urin (t ex u-elektrofores och s-elektrofores)
TSH
PSA
urinsticka

 • Eventuellt riktad undersökning, t ex lungröntgen eller gynekologisk undersökning, omdet inte fördröjer förloppet.

Syftet med undersökningarna är att identifiera bakomliggande orsak för att kunna genomföra sjukdomsspecifik utredning eller behandling, eller att skapa underlag till remiss till utredning.

Kontaktuppgifter

Remissen ska märkas: Diagnos/fråga: SVF, allvarliga ospecifika symtom?
Remissen ska faxas samma dag!

Fax: 019-602 38 28

Koordinator SVF -allvarliga ospecifika symtom:
Telefon 019-602 00 31

Telefontider:
Måndag-torsdag kl 08:00-15:30
Fredag kl 08:00-15:00
Lunch kl 12:00-13:00

Kontaktsjuksköterska:
Telefon 019-602 02 35

Telefontider:
Måndag-torsdag kl 07:30-15:30
Fredag kl 07:30-14:00
Lunchstängt kl 12:00-13:00

Om det finns medicnska tveksamheter eller frågot går det bra att ringa och diskutera.
Kontakta i första hand koordinatorn på telefon 019-602 00 31


Standardiserat vårdförlopp - allvarliga ospecifika symtom, förkortad version för alla remittenter (RCC)

Patientinformation (RCC)


Övriga instruktioner


Sidan granskades den 2 maj 2018

Innehållsansvarig: Chariklia Lempessi

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren