Tjock- och ändtarmscancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder tjock- och ändtarmscancer enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer på webbplatsen för RCC

Riktlinjer för dig som remitterar för utredning:

Följande kan föranleda misstanke, enskilt eller tillsammans:

 • Blod i avföringen
 • Anemi
 • Ändring av annars stabila avföringsvanor i > 4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 40 år (ger omedelbart välgrundad misstanke och ska remitteras till utredning utan vidare undersökningar).

Där misstanken har väckts ska primärvården utföra följande inom 10 kalenderdagar:

 • Anamnes inklusive IBD och ärftlighet
 • Rektalpalpation
 • Rektoskopi
 • Vid anemi dessutom laborativ standard-anemiutredning.

Om rektalpalpation och rektoskopi visar annan blödningskälla ska denna behandlas med uppföljning efter 4 veckor. För högriskpatienter ska blödningskällan behandlas, men uppföljningen ska inte inväntas innan remiss för utredning enligt standardiserat vårdförlopp skrivs.

Som högriskpatienter räknas här individer med något av följande i anamnesen: har haft kolorektalcancer eller ingår i polypuppföljningsprogram, har haft kolit i minst 20 år, har två förstagradssläktingar med kolorektalcancer, har någon släkting som har insjuknat i kolorektalcancer eller endometriecancer före 50 års ålder.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Ändring av annars stabila avföringsvanor i > 4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 40 år
 • Fynd vid bilddiagnostik som inger misstanke om kolorektalcancer
 • Fynd vid rektoskopi eller rektalpalpation som inger misstanke om kolorektalcancer
 • Synligt blod i avföringen hos högriskpatienter (se ovan)
 • Synligt blod i avföringen där rektalpalpation och rektoskopi inte visar annan uppenbar blödningskälla
 • Synligt blod i avföringen där blödningen kvarstår efter 4 veckor trots adekvat behandling av annan blödningskälla
 • Blödningsanemi som inte förklaras av standardanemiutredning.

Observera att blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med blod i avföringen eller anemi har en bakomliggande kolorektalcancer.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras för en koloskopi enligt standardiserat vårdförlopp, var god se länk. Kolonutredning med koloskopi inom Region Örebro län

Inför remiss till utredning, (välgrundad misstanke), informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla

 • Anamnes, ange särskilt:
  - ­Symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  ­- Företagen utredning
  - Allmäntillstånd och samsjuklighet (särskilt diabetes)
  - ­Läkemedel (särskilt immunosuppression, antikoagulantia och metformin)
  - Läkemedelsöverkänslighet
  - Eventuellt behov av inneliggande laxering inför koloskopi
  - Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inkl mobiltelefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Märk endoskopiremissen: Anamnes/fråga: SVF, tjock- och ändtarmscancer?

Individer som har symtom som väcker misstanke om kolorektalcancer men inte uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke ska utredas enligt ordinarie rutiner.

Fekalt Hb har dåligt prediktivt värde för kolorektalcancer. Positivt fekalt Hb utan andra kriterier för välgrundad misstanke ska utredas enligt rutin men inte enligt standardiserat vårdförlopp. Positivt fekalt Hb funnet inom screeningprogram, hos en frisk symtomfri individ, ska utredas enligt rutin men inte enligt standardiserat vårdförlopp.

Kontaktuppgifter

Endoskopienheten USÖ:
Telefon 019-602 38 70
Fax 019-602 17 74

Endoskopienheten Karlskoga:
Telefon 0582-660 50
Fax 0586-66 756

Endoskopienheten Lindesberg:
Telefon 0581-85 233
Fax 0581-854 63

Koordinator Kirurgiska kliniken USÖ:
Telefon 019-602 17 53, 019-602 17 54


Standardiserat vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer, förkortad version för alla remittenter (RCC)

 

Patientinformation (RCC)Sidan granskades den 2 maj 2018

Innehållsansvarig: Peter Matthiessen

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren