Analcancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder analcancer enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för analcancer på hemsidan för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning


Följande ska föranleda misstanke oavsett ålder:

 • Nytillkommen knöl/förändring analt.
 • Anal smärta.
 • Anala sår och fissureratypiska eller tätt återkommande perianala abscesser.
 • Blod i avföringen (kan vara välgrundad misstanke för tjock-och ändtarmscancer)
 • Nytillkomna trängningar till avföring eller läckage.

Vid misstanke ska följande utföras:

 • Anamnes inkl identifiering av riskgrupper (se välgrundad misstanke).
 • Inspektion av analregionen
 • Rektalpalpation
 • Palpation av ljumskar
 • Om möjligt rektoskopi (kan vara misstanke om tjock-och ändtarmscancer och rektoskopi SKALL göras inom 10 dagar).

Om undersökningarna leder till förmodat godartat fynd ska patienten informeras om att oförändrade symtom efter fyra veckor bör föranleda ny kontakt med primärvården.

Läs hela vårdförloppet för analcancer på hemsidan för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Följande ska föranleda misstanke oavsett ålder:

 • Nytillkommen knöl/förändring analt.
 • Anal smärta.
 • Anala sår och fissureratypiska eller tätt återkommande perianala abscesser.
 • Blod i avföringen (kan vara välgrundad misstanke för tjock-och ändtarmscancer).
 • Nytillkomna trängningar till avföring eller läckage.

Vid misstanke ska följande utföras:

 • Anamnes inkl identifiering av riskgrupper (se välgrundad misstanke)
 • Inspektion av analregionen
 • Rektalpalpation
 • Palpation av ljumskar
 • Om möjligt rektoskopi (kan vara misstanke om tjock-och ändtarmscancer och rektoskopi SKALL göras inom 10 dagar)

Om undersökningarna leder till förmodat godartat fynd ska patienten informeras om att oförändrade symtom efter fyra veckor bör föranleda ny kontakt med primärvården.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande

Stark malignitetsmisstanke vid klinisk undersökningsinitialt förmodad godartad anal eller perianal förändring som kvarstår oförändrad efter fyra veckor trots riktad behandlings nytillkomna eller förändrade anala symtomutan annan uppenbar förklaring hos följande riskgrupper:

 • HIV-positiva.
 • Män som har sex med män.
 • Immunsupprimerade personer.
 • Personer som har eller har haft HPV-relaterd genital in situ eller invasiv neoplasi.
 • Histopatologiskt fynd talande för analcancer.
 • Bilddiagnostiskt fynd talande för analcancer.

 

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Kontaktuppgifter, se nedan.

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • Anamnes, ange särskilt:
  - ­symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  - ­företagen utredning, ange röntgenenhet
  - ­­allmäntillstånd och samsjuklighet, särskilt HIV
  - ­tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt känd förekomst av HPV, cervix- eller vulvacancer
  - ­läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  - ­social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inkl aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Remissen ska märkas: Diagnos/fråga: SVF, Analcancer och remissen ska faxas samma dag.

Kontaktuppgifter
Telefon till koordinator Kirurgiska kliniken, USÖ vid frågor:
Ring 019-602 17 53, 019-602 17 54
Måndag-torsdag 8:00-16:00
Fredag 8:00-12:00
Lunch 12:00-13:00

Fax: 019-602 14 04

Konsult kirurg 019-602 17 55


Standardiserat vårdförlopp - analcancer, förkortad version för alla remittenter (pdf)

Patientinformation (RCC) 


Sidan granskades den 2 maj 2018

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren