Testikelcancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder testikelcancer enligt standardiserat vårdförlopp

Läs hela vårdförloppet för testikelcancer på hemsidan för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Följande ska föranleda misstanke:

 • Palpabel knöl i testikeln (ger omedelbart välgrundad misstanke).
 • Förändring av storlek eller konsistens på testikelsmärta.
 • Obehag eller tyngdkänsla i testikel utan annan uppenbar förklaring.
 • Misstänkt bitestikelinflammation där symtomen kvarstår efter tre veckor. trots behandlingnytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring.

Vid misstanke ska följande utföras:

 • Klinisk undersökning med grundlig undersökning av testiklarna
 • Nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring: beta-hCG (humant choriongonadotropin).

Vid kvarstående misstanke eller oklara fynd ska patienten remitteras till ultraljud (filterfunktion).

Vid radiologiska eller kliniska tecken på omfattande metastasering eller vid mycket höga tumörmarkörnivåer (AFP (alfa-fetoprotein) och hCG) ska region­ansvarig onkolog kontaktas omgående och patienten ska handläggas akut.

Remissen till ultraljud (filterfunktion) ska innehålla:

 • Anamnes, ange särskilt
  ­- symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
  ­- företagen utredning
  ­- eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inkl aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Svaret ska skyndsamt tas om hand. Om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Palpabel knöl i testikeln
 • Testikeltumör påvisad vid bilddiagnostik
 • Förhöjt AFP som inte förklaras av leversjukdom
 • Förjöt beta-hCG
 • Histopatologiskt fynd talande för germinalcellscancer


Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Kontaktuppgifter se nedan.

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • Anamnes, ange särskilt
  -­ symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke,
  -­ företagen utredning,
  -­ allmäntillstånd och samsjuklighet,
  - ­tidigare sjukdomar och behandlingar,
  - ­ äkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia),
  - ­social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter till patienten inkl aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Följande har angivits som optimala ledtider i det standardiserade vårdförloppet:

Från Till Tid
Remissbeslut vid misstanke Beslut välgrundad misstanke eller inte (genomförd filterfunktion) 5 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Välgrundad misstanke – remiss mottagen 1 kalenderdagar

 

Kontaktuppgifter

Kontakta koordinator för standardiserat vårdförlopp för testikelcancer. Koordinatorn finns på urologmottagningen, USÖ.

Telefon: 019-602 21 71
Fax: 019-602 35 51

Faxa remiss märkt SVF, testikelcancer.

Måndag–torsdag kl 07:30-16:00
Fredag kl 07:30-14:00
Lunch kl 12:00-13:00


Standardiserat vårdförlopp - testikelcancer, förkortad version för alla remittenter

Patientinformation (RCC)

 


Sidan granskades den 2 maj 2018

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren