Strålbehandling av cervixcancer

Metoder 
Integrerad extern strålbehandling och brachyterapi. Forskning och utveckling runt konkomitant kemoterapi. Nära samverkan med ANIVA samt röntgenavdelning för utveckling av MR-tekniken. Satsning på nya accelatorer och dosplaneringssystem. IMRT (intensmodulated radiotherapy) skall introduceras närmaste åren för bättre individuell anpassning av de externa strålbehandlingsfälten. Utveckling av 3-D ultraljud som ytterligare stöd och underlag vid dosplanering av cervix- och endometriecancerbehandling. En modern och fullutrustad brachyterapienhet med hög kapacitet finns vid kliniken.

Indikationer
Brachyterapi har indikation som en del i den primära radiologiska behandlingen av ett flertal gynekologiska cancerformer. Allra störst betydelse har metoden som en del i behandlingen av cervixcancer, som inte är lämpad för primär kirurgi (Wertheim-Meigs). Möjligheten till lokal tumörkontroll förbättras på detta sätt. Vid primär vaginalcancer och icke-operabla fall av endometriecancer har metoden också en viktig plats och är en kurativt syftande behandling. Adjuvant postoperativ behandling (cervixcancer, endometriecancer) liksom recidivbehandling (vaginala metastaser) och palliativ behandling (blödningskontroll) är andra indikationsområden.

Väntetider
Kliniken har inga egentliga väntetider utöver nödvändig planering och förberedelser av behandling. Cervixcancer och vaginalcancer är högt prioriterade patientgrupper som tas emot 1-2 veckor efter erhållen remiss. Fullständiga utredningar på remitterande klinik underlättar det fortsatta arbetet och förkortar tiden till behandlingsstart.


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Bengt Sorbe

Publicerad av Ulrika Friberg

Relaterade länkar

Kontakta oss

Medicinskt ansvariga:

Överläkare

Sorana Hallak

Överläkare

Louise Bohr

Ansvarig FoU:

Professor

Bengt Sorbe