Cancer utan känd primärtumör (CUP), standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder cancer med okänd primärtumör, CUP enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för CUP på webbplatsen för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Välgrundad misstanke om CUP föreligger vid radiologiskt fynd av en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören trots DT thorax + buk inte är känd och där det inte finns kliniska symtom eller fynd som tyder på organspecifik cancertyp. Biopsi krävs inte för välgrundad misstanke.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.

Innan remiss skrivs ska man överväga om patienten har nytta av vidare utredning och av en potentiell behandling. Bedömningen ska göras i samråd med patienten och med närstående om patienten önskar det.

Inför remiss till utredning, informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen ska innehålla

 • Anamnes och status, ange särskilt:
  - Fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke och tidigare utredningar.
  - Allmäntillstånd och samsjuklighet
  - Tidigare sjukdomar, särskilt malignitet
  - Status skall även innefatta bröstpalpation samt PR (rektum/prostata)
  - Rökning
  - Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  - Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
  - Vilken information patienten har fått om misstanken
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummeruppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Remissen ska märkas:  Diagnos/fråga: SVF, CUP? 
Remissen ska faxas samma dag!

Kontaktuppgifter


Koordinator:
Telefon: 602 17 53, 019-602 17 54
Fax: 019-602 14 04


Telefontider:
Måndag-torsdag kl 08:00-16:00
Fredag kl 08:00-12:00
Lunch kl 12:00-13:00


Standardiserat vårdförlopp - CUP förkortad version för alla remittenter (pdf)


Patientinformation(RCC)Sidan granskades den 2 maj 2018

Innehållsansvarig: Bayar Baban

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren