Standardiserat vårdförlopp, skelett- och mjukdelssarkom

Riktlinjer för dig som utreder skelett- och mjukdelsarkom enligt standardiserade vårdförlopp, SVF

Läs hela vårdförloppet för skelett- och mjukdelssarkom på webbsidan för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning:

Barn och unga under 18 år: Vid misstanke om mjukdels- eller skeletttumörer (oavsett lokalisation), kontakta närmaste sakomcentrum och/eller barnonkologiska klinik redan samma dag för skyndsam vidare utredning.Följande ska föranleda misstanke om skelettsarkom:
(För symtom på mjukdelssarkom, se välgrundad misstanke nedan):

 • Djup, bestående skelettsmärta utan annan uppenbar förklaring.
 • Ensidig svullnad eller vilovärk som kan härledas till skelettet och utan annan uppenbar förklaring.
 • Palpabel resistens i skelettet.

Vid misstanke ska patienten remitteras till konventionell röntgenundersökning. Svaret ska skyndsamt tas om hand.

Om undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Om den är invändningsfri ska patienten informeras om att oförändrade symtom efter 1–2 månader bör föranleda en ny bedömning.

Välgrundad misstanke om mjukdelssarkom föreligger vid ett eller flera av följande:

 • En resistnes om ujppvisar ett av följande två kliniska fynd:
  - storlek över 5 cm,
  - lokalisering under muskelfascian (ej ruckbar vid spänd muskulatur), oavsett storlek.
 • Fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om mjukdelssarkom.
 • Vävnadsbundet diagnostiskt fynd (histopatologiskt, cytologiskt eller molekylärbundet diagnostiskt fynd (histopatologiskt, cytologitkst eller molekylärpatologiskt) som ger misstanke om malign mesenkymal tumör.

Välgrundad misstanke om skelettsarkom föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Fynd vid bilddiagnostrik som ger misstanke om skelettarkommisstanke om patologisk fraktur utan uppenbar orsak.
 • Vävnadsbundet diagnostirskt fynd (histopatologiskt, cytologiskt eller molekykärpatologiskt) som ger misstanke om malign mesenkymal tumör.

Observera att misstänkta sakom enligt ovan endast ska biopseras på sarkomcentrum.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.


Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • Anamnes, ange särskilt
  -­ symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, (storlek, läge, tillväxt),
  -­ företagen utredning,
  - ­allmäntillstånd och samsjuklighet,
  - ­tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt maligniteter,
  -­ längd och vikt,
  - kreatinin,
  - läkemedel (särskilt trombocythämmare, metformin eller antikoagulantia),
  - ­social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter för patienten inkl aktuella telefonnummer
 • Uppgift om att patienten är informerad
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Märk remissen:  Diagnos/fråga: SVF, skelett- och mjukdelssarkom?
Faxa remissen samma dag till Ortopedkirurgiska kliniken, USÖ
Fax 019-602 53 37
Samt ring koordinator 019-602 58 77

Telefontider:
Måndag–torsdag 9:30-11.30 och 13:00-15:00
Fredag 9:30-11:30


Standardiserat vårdförlopp - skelett- och mjuldelssarkom, förkortad version för alla remittenter (RCC)

Patientinformation (RCC)


Övriga instruktioner

Sidan granskades den 2 maj 2018

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren