Buksarkom inkl GIST och gynekologi

Riktlinjer för dig som utreder buksarkom enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för buksarkom på webbsidan för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning:

Följande ska föranleda misstanke:

 • Palpabel knöl i buken

Vid misstanke ska patienten remitteras till en DT eller MRT (filterfunktion).

(Ledtid röntgen: Svar till remittent 12 dagar)

Remissförfarande vid misstanke (palpabel knöl)

 • Inled frågeställning med: SVF Buksarkom
 • Prioritet ange - Rutin
 • Alla remisser till röntgen ska även innehålla:
  - Symptom som ligger till grund för misstanken/välgrundad misstanke om cancer.
  - Samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier)
  - Tidigare sjukdomar och behandlingar
  - Läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin*)
  - Kreatinin-p, (ej äldre än 1 månad). Om befintligt krea är högt ska nytt prov tas innan röntgen och undersökningen
  - Längd och vikt
  - Social situation och eventuella tolkbehov eller funktionsnedsättning
  - Telefonnummer till patient där röntgen vid behov kan nå patienten.

Boka in patienten för återbesök om 14 dagar, för besked om röntgensvar och (eventuell) utredning.

Välgrundad misstanke föreligger vid fynd som ger misstanke om intraabdominella (t ex GIST) eller retroperitoneala sarkom eller gynekologiskt sarkom vid

 • bilddiagnostik eller endoskopi,
 • vävnadsbunden diagnostik (histopatologi eller cytologi)


Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat.
Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • Anamnes, anges särskilt
  - fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke,
  - företagen utredning,
  - allmäntillstånd och samsjuklighet,
  - tidigare sjukdomar och behandlingar,
  - längd och vikt,
  - kreatinin,
  - läkemedel (särskilt trombocythämmare, metformin eller antikoagulantia),
  - social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar,
 • Kontakuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgift om att patíenten är informerad
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Remissförfarande vid välgrundad misstanke (röntgenfynd), faxad remiss

Remittenter som inte är anslutna till elektronisk remiss faxar remiss till mottagande klinik enligt kontakuppgifter nedan. Remittenten ska också ringa koordinator på mottagnade klinik för bekräftelse att remiss mottagits.

Kontaktuppgifter
Koordinator Kirurgiska kliniken, USÖ, vid frågor:
Telefon: 019-602 17 53, 019-602 17 54

Telefontider:
Måndag- torsdag kl 08:00-16:00
Fredag kl 08:00-12:00
Lunch kl 12:00-13:00

Fax: 019-602 14 04

Koordinator Kvinnokliniken, USÖ vid frågor:
Telefon 019-602 22 19
Fax: 019-602 10 16


Standardiserat vårdförlopp - buksarkom (RCC)

Patientinformation (RCC)


Övriga instruktioner


Sidan granskades den 2 maj 2018

Innehållsansvarig: Eivor Niva

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren