Prostatacancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder prostacancer enligt standardiserat vårdförlopp.

Läs hela vårdförloppet för prostatacancer på webbsidan för RCC 


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning


Följande ska föranleda misstanke hos män över 40 år:

 • Ärftlighet enligt nationellt vårdprogram (RCC)
 • Tilltagande skelettsmärtor
 • Skelettmetastaser utan känd primärtumör
 • Behandlingskrävande vattenkastningsbesvär hos män med förväntad överlevnad > 10 år
 • Observera att malignitetsmisstänkt palpationsfynd i prostatakörtel alltid innebär välgrundad misstanke.

Vid misstanke ska följande utföras:

 • En riktad anamnes avseende ärftlighet, vattenkastningsbesvär och skelettsymtom
 • Prostatapalpation
 • PSA-prov

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • PSA över gränsvärdet (se tabell)
 • Malignitetsmisstänkt palpationsfynd (förhårdnad i prostatkörteln)
 • Urolog bedömer att det finns indikation för prostatabiopsi (ej vid ombiopsi av patienter med känd prostatacancer)
Ålder Gränsvärden för PSA hos män med benignt palpationsfynd
< 70 år> ≥ 3 µg/l
70-80 år ≥ 5 µg/l
> 80 år 7 µg/l

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omdelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.

Om undersökningen inte resulterar i välgrundad misstanke om prostatacancer ska patienten följas antingen till en urologienhet eller i primärvården, se det nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra flera undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ringer från dolt nummer.
 • att man i vissa fall blir kallad till en MR-undersökning innan besöket på Urologiska kliniken, se angående viktig remissuppgift, se kontraindikationer nedan.

Ge information vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • Anamnes, ange särskilt
  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, företagen utredning,
  • allmäntillstånd och samsjuklighet (ange särskilt om patienten på grund av ålder eller samsjuklighet kan behöva en individualiserad utredning),
  • tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt om patienten nyligen haft en urinvägsinfektion eller tidigare har utretts för prostatacancer,
  • höftprotes (kan innebära att kontrast ska ges vid MR)
  • möjlig kontraindikation för MR: elektroniskt implantat (t ex pacemaker), äldre intrakraniella metallclips, metallsplitter, vikt >140 kg, klaustrofobi
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia),
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

 Via elektronisk SVF konsultremiss:

 • Remiss skickas i RoS till: Urologkliniken, USÖ
 • Märk remissen: SVF, prostatacancer
 • Markera i rutan: Rutin

Om remissen måste faxas:
Diagnos/fråga: SVF, prostatacancer?
Remissen ska faxas samma dag.

Patientinformation: SVF prostata

Undersökning av män utan symtom
Symtomfria män (PSA-test bör inte tas på män med förväntad kvarvarande livstid under 10 år om de inte har några symtom eller kliniska tecken på prostatacancer) som själva efterfrågar en prostatakontroll eller ett PSA-test ska få ta del av Socialstyrelsens PSA-broschyr och därefter handläggas enligt nationellt vårdprogram. Om undersökningen ger välgrundad misstanke om prostatacancer ska patienten remitteras till utredning enligt det standardiserade vårdförloppet.

Kontaktuppgifter

Kontakta koordinator för standardiserat vårdförlopp för prostatacancer vid frågor.
Koordinator finns på urologmottagning, USÖ.
Telefon 019-602 21 71
Fax 019-602 35 51

Måndag – torsdag kl 07.30-16.00
Fredag kl 07.30-14.00
Lunch kl 12.00-13.00
Måndag-torsdag kl 07:30-16:00
Fredag kl 07:30-14:00
Lunch kl 12:00-13:00

Prostatacancer, SVF, förkortad version för remittenter (pdf)

Patientinformation (länk till informationsbroschyr från RCC)


Övriga instruktioner


Sidan granskades den 25 januari 2022

Innehållsansvarig: Pernilla Sundqvist

Publicerad av Amanda Thorstenson