Peniscancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder peniscancer enligt standardiserat vårdförlopp

Läs hela vårdförloppet för peniscancer på hemsidan för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Följande kvarstående symtom från penis ska föranleda misstanke:

 • Ett svårläkt sår
 • Röda områdenen förhårdnad
 • Illaluktande flytningar från en trång förhud
 • Återkommande blödningar
 • Smärta

Observera: Ett eller flera av ovanstående symtom i kombination med förstorade lymfkörtlar i ljumskarna ger välgrundad misstanke, se nedan.

Vid misstanke utan annan uppenbar orsak ska patienten remitteras till urolog eller dermatolog (filterfunktion).

Inför remiss till urolog eller dermatolog (filterfunktion), informera om

 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen

Remissen till urolog eller dermatolog (filterfunktion) ska innehålla:

 • Anamnes, ange särskilt
  -­ symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke,
  -­ företagen utredning,
  - inguinalt lymfkörtelstatus,
  -­ tidigare sjukdomar och behandlingar,
  -­ läkemedelsöverkänslighet,
  -­ läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia),
  -­ social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Fotodokumentation är önskvärd.
 • Kontaktuppgifter för patienten inkl aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Klinisk misstanke om peniscancer vid bedömning av urolog eller dermatolog.
 • Histopatologiskt fynd talande för invasiv peniscancer.
 • Ett symtom enligt ovan i kombination med förstorade lymfkörtlar i ljumskarna.


Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Se kontaktuppgifter nedan.

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefonatt sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla

 • Anamnes, ange särskilt
  -­ symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke,
  -­ företagen utredning,
  -­ PAD-svar,
  -­ allmäntillstånd och samsjuklighet,
  -­ tidigare sjukdomar och behandlingar,
  -­ läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia),
  -­ social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Inguinalt lymfkörtelstatusfotodokumentation.
 • Kontaktuppgifter för patienten inkl aktuella telefonnummeruppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Kontaktuppgifter

Remissen faxas
Skicka remiss med Diagnos, fråga: SVF, peniscancer?

Kontakta koordinator för standardiserat vårdförlopp för peniscancer.
Koordinatorn finns på Urologmottagningen, USÖ.

Telefon 019-602 21 71
Fax 019-602 35 51

Måndag–torsdag kl 07:30-16:00
Fredag kl 07:30-14:00
Lunch 12:00-13:00


Standardiserat vårdförlopp - peniscancer, förkortad version för alla remittenter (pdf)

Patientinformation (RCC) 


Övriga instruktioner


Sidan granskades den 2 maj 2018

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren