Njurcancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder njurcancer enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för njurcancer på webbsidan för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Den vanligaste presentationen av njurcancer är ett incidentellt bilddiagnostiskt fynd (välgrundad misstanke) vid utredning av annan anledning än misstanke om njurcancer, antingen i primärvården eller i slutenvården på sjukhus.

Följande symtom ska föranleda misstanke:

 • Makroskopisk hematuri utan annan verifierad diagnos (kan vara välgrundad misstanke i standardiserat vårdförlopp för urinblåse- och urinvägscancer).
 • Palpabel resistens i flanken.
 • Smärta i flanken.
 • Nydebuterat varicocele som inte tömmer sig i liggande.

Vid misstanke ska patienten remitteras till en bilddiagnostik undersökning (filterfunktion), i första hand en DT-undersökning, utan och med kontrastmedel. Vid reducerad njurfunktion kan MRT eller ultraljud med kontrast vara alternativ.

Svaret ska skyndsamt tas om hand. Om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Vägrundad misstanke föreligger vid ett bilddiagnostiskt fynd talande för njurcancer (se vägledning i nationellt vårdprogram för njurcancer).


Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Kontaktuppgifter, se nedan.

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • Anamnes, ange särskilt:
  - ­symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  - ­företagen utredning, ange röntgenenhet
  - ­kreatininvärde
  - ­allmäntillstånd och samsjuklighet
  - ­tidigare sjukdomar och behandlingar
  - ­läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  - ­social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Kontaktuppgifter


Remiss märkt:
Diagnos, fråga: SVF/njurcancer?
Faxas till Urologkliniken, USÖ

Kontakta koordinator för standardiserat vårdförlopp för njurcancer. Koordinatorn finns på Urologmottagningen, USÖ.

Telefon: 019-602 21 71
Måndag–torsdag kl 07:30-16:00
Fredag kl 07:30-14:00
Lunch kl 12:00-13:00

Fax: 019-602 35 51


Standardiserat vårdförlopp - njurcancer, förkortad version för alla remittenter (RCC)

Patientinformation (RCC)


Övriga instruktioner

Sidan granskades den 2 maj 2018

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren