Neuroendokrina buktumörer

Riktlinjer för dig som utreder cancer xxx enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för neuroendokrina buktumöret på webbsidan för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning:


Följande utan annan uppenbar orsak ska föranleda misstanke:

 • Flush
 • Bestående diarréer, mer än 3 månader
 • Återkommande HP-negativa magsår
 • Hypoglykemi hos icke-diabetiker
 • Oförklarliga attacker av hjärtklappning, ångest och hypertoni (misstänkt feokromocytom)¨
 • Misstänkt carcioid hjärtsjukdom (högersidig klaffsjukdom) (remittera direkt till filterfunktionen utan nedanstånde provtagning)
 • Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om neuroendokrin buktumör eller binjurebarkscancer (remittera till filterfunktionen utan nedanstånde provtagning)

Vid misstanke ska följande prover tas:

 • Kromogranin A (observera att bl a protonpumpshämmare kan höja kromograninnivåerna och bör vara utsatt minst två veckor före provtagning).
  - Vid förhöjd Kromogranin A, remittera till mottagning med neuroendokrin kompetens (filterfunktion).
  - Normalt Kromogranin A utesluter inte neuroendokrin tumör. Om stark  klinisk misstanke kvarstår bör patienten diskuteras med specialist med neuroendokrin kompetens.
 • Vid anamnes på attacksymtom med misstanke om hypoglykemi eller feokromocytom (se ovan), ta även glukos och p-metoxikatekolaminer (metanefriner).
  - Vid patologiska värden, remittera till endokrinologmottagning.

För symtom, se även det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer.

Inför remiss till utredning (filterfunktion eller vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge information vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.¨

Remissen till mottagning med neuroendokrin kompetens ska innehålla:

 • Anamnes (gärna journalkopior), anges särskilt
  - symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke,
  - företagen utredning inkl kreatinin (datum för radiologi gjord, länkning av bilder samt PAD-nummer),
  - längd och vikt,
  - tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt perniciös anemi/atrofisk gastrit,
  - läkemedelsöverkänslighet, även överkänslighet mot kontrastmedel,
  -läkemedel (särskilt trombocythämmare, antikoagulantia, protonpumpshämmare, metformin),
  - social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonsnummer.
 • Uppgifter för direktkontak med inremitterande (direktnummer).

 Det här händer i filterfunktionen: Filterfunktionen sker på mottagning med neuroendokrin kompetens, med granskning av remiss och sjukhistoria samt kompletterande provtagning utifrån misstanke, se nationellt vårdprogram.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Bilddiagnostiskt fynd i kombination med hormonella förändringar som inger misstanke om neuroendokrin buktumör.
 • Stark klinisk misstanke i kombination med hormonella förändringar som inger misstanke om neuroendokrin buktumör (endast på mottagning med neuroendokrin kompetens).
 • Histopatologiskt fynd talande för neuroendokrin buktumör.
 • Verifierad hypoglykemi i samband med 72-timmarsfasta.

Vid histopatologiskt fynd av NEC eller binjurebarkscancer ska kontakt tas skyndsamt (telefonkontakt) med endokrinonkolog/endokrinkirurg vid mottagning med neuroendokrin kompetens.

Remissförfarande

Om remissen måste faxas:

 • Märk remissen: Diagnos/fråga: SVF, neuroendokrin buktumör?
 • Faxa remissen samma dag till kirurgiska sektionen BrösEndokrin på USÖ. Fax: 019-602 14 04
 • Ring koordinator:
  Telefon 019-602 17 53 eller 602 17 54

Telefontider:
Måndag-torsdag kl 08:00-16:00
Fredag kl 08:00-12:00
Lunch kl 12:00-13:00


Standardiserat vårdförlopp, enokrina buktumörer, förkortad  version för alla remittenter (RCC)

Patientinformation (länk till RCC)

Övriga instruktioner

SVF- remiss - rutin för SVF-remiss till Röntgenkliniken (pdf)

Kodningsvägledning Infomedix - Standardiserat vårdförlopp (SVF) - lathund (pdf)

KVÅ-koder (SVF) (pdf)


Sidan granskades den 2 maj 2018

Innehållsansvarig: Eivor Niva

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren