Lungcancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder lungcancer enligt standardiserat vårdförlopp

Läs hela vårdförloppet för lungcancer på webbplatsen för RCC 


Riktlinjer för dig som remitterar lungcancer enligt standardiserat vårdförlopp för utredning

Följande ska föranleda misstanke:

 • Nytillkomna luftvägssymtom (t ex hosta eller andnöd) med en varaktighet av 6 veckor hos rökare eller före detta rökare över 40 år.
 • Bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring.
 • Blodig hosta.

Vid misstanke ska patienten remitteras till lungröntgen eller DT (filterfunktion).

Inför remiss till bilddiagnostik (filterfunktion), informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • att vid lungröntgen ska patienten alltid vara ombedd av remittent att uppsöka Akutröntgen inom 3 dygn,
 • att vid DT kan patienten komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen för lungröntgen till bilddiagnostik ska märkas
både akut och i anamnes med SVF, lungcancer.
Har patienten inte dykt upp inom 3 dygn avbokas undersökningen som - patient utebliven.

Remiss till DT: Observera att denna remiss ska ej märkas med akut men med: Anamnes: SVF, lungcancer?

Remissen till bilddiagnostik (filterfunktion) ska innehålla:

 • Anamnes
 • Frågeställning: välgrundad misstanke lungcancer?
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Svaret ska skyndsamt tas om hand. Om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om lungcancermetastas.
 • Fynd som ger misstanke om lungcancer.
 • Upprepad blodig hosta utan annan uppenbar orsak, även vid normal röntgen.
 • Obstruktion av vena cava superior.
 • Recurrenspares.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Remiss faxas och skickas till USÖ, lungmottagning.

Märk remissen: Diagnos/fråga: SVF, lungcancer?
Faxa remissen samma dag till USÖ, lungmottagning

Oklart fynd vid lungröntgen och låg malignitetsmisstanke ska inte betraktas som välgrundad misstanke. Inremitterande bör remittera patienten till DT. Detta kan också ske på initiativ av röntgenavdelningen. Vid DT kan välgrundad misstanke uppstå eller misstanken avskrivas. Radiologisvar ska besvara frågeställningen om välgrundad misstanke eller ej.

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • att det första steget i utredningen är en expertgranskning där man fattar beslut om fortsatt utredning,
 • att cancermisstanken eventuellt kan komma att avskrivas utan att patienten blir kallad till utredning,
 • vem som informerar patienten vid avskriven misstanke,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

Anamnes, ange särskilt: 

 • Patientens längd, vikt och krea.
 • Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och resultat av tidigare utredningar.
 • Aktuella symtom.
 • Allmäntillstånd.
 • Övriga sjukdomar och behandlingar.
 • Rökanamnes.
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia).
 • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Tillgång till röntgenbilderinformation till patienten om varför remissen är skickad.
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummeruppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Följande har angivits som optimala ledtider i det standardiserade vårdförloppet:

Från Till Tid
Remissbeslut vid misstanke Remissankomst (filterfunktion) En kalenderdag
Remissankomst (filterfunktion) Lungröntgen/DT (filterfunktion) Fem kalenderdagar
Lungröntgen/DT (filterfunktion) Svar till remittenten En kalenderdag
Svar till remittenten Beslut om välgrundad misstanke eller inte Tre kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Välgrundad misstanke – remiss mottagen En kalenderdag

Kontaktuppgifter

Koordinator på Lungkliniken, USÖ:
Telefon 019-602 48 87, 019-602 48 33
Fax 019-18 65 26 

Lungbakjour sökes via växel
telefon 019-602 11 11


Lungcancer, förkortad primärvårdsversion i pdf-format (RCC)

Patientinformation (RCC) Sidan granskades den 2 maj 2018

Innehållsansvarig: Maria Rönnqvist

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren