Vulvacancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder vulvacancer enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för vulvacancer, Region Örebro län


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning:

Följande utan annan uppenbar orsak ska föranleda misstanke hos kvinnor över 40 år och hos immundefekta kvinnor oavsett ålder:

 • Symtom eller fynd i vulva
  - sår som inte läker
  - knöl
  - långvarig sveda och klåda som inte svarar på behandling
  -misstanke om malignt melanom vid undersökning
 • Knöl i ljumsken

Vid misstanke ska patienten genomgå gynekologisk undersökning

Primärvårdsläkare kan själv utföra undersökningen och ta biopsier eller remittera till:
Center för gynekologisk cancer, Region Örebro Län, Kvinnokliniken, USÖ

Första läkarkontakt kan/bör omfatta:

 • Gynekologisk undersökning
 • Palpation av ljumskar
 • Histopatologisk undersökning (stansbiopsi) - om det finns flera malignitetsmisstänkta förändringar ska biopsier tas från samtliga (provsvar behöver inte inväntas för vidare utredning).

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Stark klinisk misstanke om vulvacancer vid gynekologisk undersökning
 • Histopatologiskt fynd av vulvacancer eller malignt malanom i vulva.

Vid stark klinisk misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp utan att PAD-svaret inväntas. Patienten kan i dessa fall också remitteras utan att biopsier tas om det finns medicinska skäl som talar emot biopsier.


Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon,
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen till utredning ska innehålla:

 • Anamnes, anse särskilt
  - symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, inkl beskrivning av storlek av lokalisation av tumören samt eventuellt PAD-svar
  - företagen utredning, gärna med bilddokumentation eller skiss över tagna biopsier
  - allmäntillstånd och samsjuklighet
  - längd och vikt
  - tidigare sjukdomar och behandlingar
  - läkemedelsöverkänslighet (särskilt kontrastmedel)
  - läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Remittering (numera finns ingen filterfunktion)

Alla patienter med misstanke om gynekologisk cancer remitteras direkt till:
Center för gynekologisk cancer, Region Örebro län, Kvinnokliniken, USÖ
Telefon (koordinator): 019-602 22 19
Fax: 019-602 10 16

Remissen faxas:

 • Märk remissen: Diagnos/fråga: SVF, äggstockscancer
 • Fax 019-602 10 16
 • Inremitterande ska ringa koordinator:
  Telefon 019 602 22 19

Ingående ledtider

Från Till Tid
Remissbeslut vid misstanke Remissankomst 3 kalenderdagar
Remissankomst (filterfunktion) Gynekologisk undersökning 7 kalenderdagar
Gynekologisk undersökning Beslut välgrundad misstanke 0-7* kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Välgrundad misstanke - remiss mottagen 1 kalenderdag
Välgrundad misstanke - remiss mottagen Första besök i specialiserad vård (block B) 7 kalenderdagar
Första besök i specialiserad vård (block B) Nationell MDL 10 kalenderdagar
Nationell MDK Behandlingsbeslut 2 kalenderdagar
Behandlingsbeslut Start av första behandling, kirurgi 10 kalenderdagar
Behandlingsbeslut Start av första behandling, strålbehandling 14 kalenderdagar
Behandlingsbeslut Start av första behandling, läkemedel (palliativ cytostatikabehandling) 7 kalenderdagar
Behandlingsbeslut Start av första behandling, palliativ symtomlindrande 0 kalenderdagar

 

Flödesschema för vårdförloppet vulvacancer (pdf)

Standardiserat vårdförlopp vulvacancer, förkortad version för alla remittenter (pdf)

Patientinformation (RCC)


Övriga instruktioner

SVF- remiss - rutin för SVF-remiss till Röntgenkliniken (pdf)

Kodningsvägledning Infomedix - Standardiserat vårdförlopp (SVF) - lathund (pdf)

KVÅ-koder (SVF) (pdf) 


Sidan granskades den 30 april 2018

Innehållsansvarig: Rene Bangshöj

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren