Livmoderkroppscancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder livmoderkroppscancer /endometriecancer enligt standardiserade vårdförloppet, SVF

Livmoderkroppscancer, beskrivning av standardiserat vårdförlopp inom Region Örebro län


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning


Ett eller flera av följande ska föranleda misstanke:

 • Postmenopausal blödning.
 • Nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna, som inte svarar på sedvanlig behandling.
 • Pyometra/hematometra.
 • Avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos peri-/postmenopausal kvinna.

Vid misstanke ska patienten remitteras till Tumörcenter KK, USÖ


Remissen till Centrum för gynekologisk cancer, KK, USÖ ska innehålla:

 • Frågeställning: gynekologisk cancer?
 • Anamnes, ange särskilt
  - symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke,
  - ­eventuell företagen utredning,
  - tidigare sjukdomar och behandlingar,
  - eventuell allergier, specifikt mot kontrastvätska vid röntgenundersökning,
  - läkemedel (särskilt metformin, trombocythämmare eller antikoagulantia.
 • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Ifall patienten vid undersökning på KK uppfyller nedanstående krav ska SVF startas:

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Förtjockad slemhinna 5 mm eller större eller omätbar slemhinna hos postmenopausal kvinna med blödning eller avvikande flytning
 • Kliniskt eller bilddiagnsotiskt fynd tydligt talande för gynekologiskt cancer
 • Histopatologiskt fynd visande endometriecancer eller ingivande misstanke om endometriecancer (hyperplasi med atypi).

Remissen ska märkas: Diagnos/fråga: SVF, livmoderkrippscancer, och faxas samma dag.

Remittering (numera finns ingen filterfunktion)

Alla patienter med misstanke om gynekologisk cancer remitteras direkt till:
Center för gynekologisk cancer, Region Örebro län, Kvinnokliniken USÖ
Telefon koordinator: 019-602 22 19
Fax: 019-602 10 16

Om remissen faxas:

 • Märk remissen: Diagnos/fråga: SVF, livmoderkroppscancer
  Faxa remissen samma dag.
  Fax 019-602 10 16
 • Inremitterande ska ringa koordinator
  Telefon 019-602 22 19

Ingående ledtider

Från Till Tid
Remissbeslut vid misstanke Remissankomst 3 kalenderdagar
Remissankomst Besök hos tumörläkare - beslut välgrundad misstanke 7 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Block B (PAD-besked till patienten) 9 kalenderdagar
Block B (PAD-besked till patienten) Block C (remissgranskning på kvinnoklinik) 2 kalenderdagar
Block C
(remissgranskning på kvinnoklinik)
Behandlingsbeslut med patienten 14 kalenderdagar
Behandlingsbeslut med patienten Start av första behandling, kirugi 7 kalenderdagar
Behandlingsbeslut med patienten Start av första behandling, strål- eller läkemedelsbehandling 14 kalenderdagar
Kirurgi PAD-svar till remittenten 10 kalenderdagar


Flödesschema för vårdförloppet livmoderkroppscancer (pdf)


Standardiserat vårdförlopp - livmoderkroppscancer, förkortad version för alla remittenter (pdf)

Patientinformation (RCC)


Övriga instruktioner


Sidan granskades den 30 april 2018

Innehållsansvarig: Rene Bangshöj

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren