Livmoderhalscancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder livmoderhals enligt standardiserat vårdförlopp, SVF

Livmoderhalscancer, beskrivning av standardiserat vårdförlopp inom Region Örebro län (pdf)


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning


Följande ska föranleda misstanke:

 • Kontaktblödningar (t ex blödning vid samlag)
 • Postmenopausal blödning
 • Upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak
 • Ihållande, vattniga flytningar
 • Uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring
 • Bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekologisk undersökning till Center för gynekologisk cancer hos Kvinnoklinien USÖ. Remiss ska gå iväg inom tre dagar.Eventuella provtagningar ska ej inväntas innan remissen skickas men de ska göras tillgängliga för Cancercentrum hos Kvinnokliniken på USÖ. 

Remissen till gynekolog (filterfunktion) ska innehålla:

 • Frågeställning: Gynekologisk cancer - ange SVF tydligt.
 • Anamnes, ange särskilt
  - symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke,
  - eventuell företagen utredning,
  - tidigare sjukdomar och behandlingar,
  - läkemedelsöverkänslighet, specifikt kontrastmedel för röntgen,
  - läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia).
 • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Remissen (numera finns ingen filterfunktion)
Alla patienter med misstanke om gynekologisk cancer remitteras direkt till:
Center för gynekologisk cancer, Region Örebro län, Kvinnokliniken USÖ
Telefon koordinator: 019-602 22 19
Fax: 019-602 10 16

Remissen faxas:
Märk remissen: Diagnås/fråga: SVF, livmodercancer, och ska faxas samma dag.
Fax: 019-602 10 16
Inremitterande ska ring koordinator:
Telefon: 019-602 22 19

Ingående ledtider

Från Till Tid
Remissbeslut vid misstanke Remissankomst 3 kalenderdagar
Remissbeslut vid misstanke Besök hos gynekolog 7 kalenderdagar
Besök hos gynekolog Beslut välgrundad misstanke 0-7 kalenderdagar *
Beslut välgrundad misstanke Välgrundad misstanke - remiss mottagen 1 kalenderdag
Välgrundad misstanke - remiss mottagen Block B (första besök i specialiserad vård) 10 kalenderdagar
Behandlingsbeslut (block B) Start av första behandling, kirurgi 10 kalenderdagar
Behandlingsbeslut (block B) Start av första behandling, onkologisk 14 kalenderdagar

*7 kalenderdagar gäller när biopsisvar krävs för välgrundad misstanke. Krävs konisering för att verifiera välgrundad misstanke behövs ytterligare upp till 14 kalenderdagar.

Flödesschema för vårdförloppet


Standardiserat vårdförlopp - livmoderhalscancer, förkortad version för alla remittenter (pdf)

Patientinformation (RCC)


Övriga instruktioner

Checklista livmoderhalscancer standardiserat vårdförlopp, SVF


Sidan granskades den 30 april 2018

Innehållsansvarig: Rene Bangshöj

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren