Äggstockscancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder äggstockscancer enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Äggstockscancer beskrivning av standardiserat vårdförlopp inom Region Örebro län (pdf)

Läs hela vårdförloppet för äggstockscancer på webbplatsen för Regionalt Cancercentrum 


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Följande nytillkomna besvär eller fynd hos kvinnor ska föranleda misstanke:

 • Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om cancer med gynekologiskt ursprung (observera att bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad gynekologisk cancer ger välgrundad misstanke, se nedan).
 • Bäcken- eller bukexpansivitet
 • Ascites
 • Pleuravätska utan annan uppenbar orsak.
 • Bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande).
 • Ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken.
 • Ökade urinträngningar (frekvent återkommande).
 • Ändrade avföringsmönster utan annan uppenbar orsak.
 • Tidig mättnadskänsla eller aptitförlust utan annan uppenbar orsak.
 • Nydiagnostiserad IBS hos kvinnor över 50 år.
 • Djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan uppenbar orsak.

Vid misstanke ska följande utföras:

 • Allmän anamnes inkl gynekologisk anamnes och cancerärftlighet.
 • Klinisk status inkl allmäntillstånd, palpation av ytliga lymfkörtelstationer, bukpalpation, rektalundersökning och auskultation av hjärta och lungor, gynekologisk undersökning önskvärt.
 • Keatinin och tumörmarkör i serum: CA 125 ska tas. Det är önskvärt att även ta CEA samt CA19-9 vilket underlätter för Tumjörcentrum. (Svaret ska göras tillgängligt för Center för gynekologisk cancer på KK men svar ska inte inväntas innan remiss skickas).
 • Skriv inte remiss till röntgenundersökningar, detta göras senare i förloppet.

Inför remiss till Center för gynekologisk cancer, informera patienten om:

 • att det finns anledning att utreda eventuell bakomliggande gynekologisk sjukdom,
 • att hon kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon. Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer,
 • att tid kommer att erbjudas vid den enhet som snabbast kan erbjuda en tid,
 • uppdatering av kontaktinformation.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remittering (numera finns ingen filterfunktion)

Alla patienter med misstanke om gynekologisk cancer remitteras direkt till:
Center för gynekologisk cancer
Region Örebro län
Kvinnokliniken USÖ
Telefon (koordinator): 019-602 22 19
Fax: 019-602 10 16

Remissen faxas:
Märk remissen: Diagnos/fråga: SVF, äggstockscancer?
Faxa remissen samma dag
Fax: 019-602 10 16
Inremitterande ska ringa koordinator:
Telefon 019-602 22 19

Remissen ska innehålla följande:

 • Anamnes, ange särskilt:
  - ­symtom som ligger till grund för misstanke,
  - ­relevanta undersökningsfynd,
  - samsjuklighet,
  - tidigare sjukdomar och behandlingar, aktuell medicinlista,
  - ­eventuella språkhinder (tolkbehov) eller funktionsnedsättningar,
  - prov tagna (kreatinin och CA 125, CEA samt CA19-9).
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Remissen faxas:
Märk remissen
: Diagnos/fråga:Standardiserat vårdförlopp äggstockscancer?Remisssen ska faxas samma dag.
Fax: 019-602 10 16
Inremitterande ska ringa koordinator.
Telefon 019-602 22 19

Vid beslut om att skicka en remiss kan detta med fördel kodas med följande KVÅ-kod: VH405 (är viktig ifall man vill följa upp antal remisser som skickas iväg).

Kontaktuppgifter

Center för gynekologisk cancer inom Region Örebro län:
Kvinnokliniken USÖ
Telefon koordinator: 019-602 22 19
Fax avd 23: 019-602 16 10


 Sidan granskades den 30 april 2018

Innehållsansvarig: Rene Bangshöj

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren