Primära maligna hjärntumörer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder primära maligna hjärntumörer enligt det standardiserade vårdförloppet, SVF

Läs hela vårdförloppet för primära maligna hjärntumörer på hemsidan för RCC


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande symtom/fynd:

 • Förstagångs epileptiskt anfall (fokalt eller generaliserat).
 • Debut av fokalt neurologiskt bortfallssymtom (t.ex. halvsidig förlamning, koordinations-/balanssvårigheter, känselnedsättning, synfältsbortfall eller dysfasi/talpåverkan) progredierande över dagar eller veckor utan andra sannolika förklaringar (t ex känd multipel skleros eller känd metastaserad cancersjukdom).
 • Nytillkommen personlighetsförändring eller kognitiv nedsättning, progredierande över veckor eller ett fåtal månader.
 • Nytillkommen huvudvärk eller markant förändring i tidigare huvudvärksmönster (särskilt vid förekomst av illamående, kräkningar, staspapill eller andra symtom/fynd talande för ökat intrakraniellt tryck) som progredierar över veckor och där grundlig sjukhistoria och klinisk neurologisk undersökning inte har påvisat andra sannolika förklaringar.
 • DT- eller MRT-undersökning (utförd på andra indikationer) som föranleder misstanke om primär malign hjärntumör. Om radiologiska fynd talar för meningiom, hypofysadenom eller schwannom ska patienten dock utredas enligt ordinarie rutiner och inte remitteras till standardiserat vårdförlopp.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remiss till akutmottagningen:
I Region Örebro län remitteras fall med uppenbar symtomatologi akut till akutmottagning vid USÖ, Karlskoga lasarett eller Lindesbergs lasarett.

Akut röntgenremiss:
I de fall välgrundad misstanke föreligger men det inte bedöms skäligt att remittera patienten till akutmottagning skickas akut röntgenremiss för DT-hjärna märkt akut och Standardiserat vårdförlopp, hjärntumör?" till röntgenkliniken på USÖ, Karlskoga eller Lindesberg och patienten informeras om att bege sig till akutröntgen.

I de fall undersökningen inte visar misstanke om primär malign hjärntumör lämnas svar på undersökningen av inremitterande. I de fall undersökningen visar misstanke om primär malign hjärntumör hänvisas patienterna av röntgen till akutmottagningen.

Kontaktuppgifter

Vid fall där man är tveksam om handläggningen tas telefonkontakt med neurologbakjour, USÖ, via växeln 019-602 11 11 för diskussion.

Observera: Vid misstänkt begynnande inklämning med eller utan medvetandepåverkan ska neurokirurgjouren USÖ, 019-602 11 11 kontaktas omedelbart för akut bedömning.När kriterierna för välgrundad misstanke inte är uppfyllda kan ändå en diagnos misstänkas eller vilja uteslutas. Patienten remitteras då till utredning med ordinarie remissrutiner utan att inkluderas i standardiserat vårdförlopp.

I de fall patienten inte remitteras till akutmottagning utan remiss för akut DT-hjärna utfärdas, informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer,
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen:

   - att patienten ska bege sig till akutröntgen (inom två dygn),
   -
  att patienten kommer att få svar på bildundersökningen av inremitterande läkare om endast en undersökning görs,
   - att patienten kommer hänvisas från röntgen till akutmottagningen om ytterligare undersökningar behöver göras.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Ge patienten skriftlig information. Se patientinformation längst ner.

Remissen till röntgen, DT hjärna, akutmärkt ska innehålla:

 • Anamnes, ange särskilt:

   - Skriv: "SVF, malign hjärntumör", "akut"
   - Symtom som ligger till grund för välgrundad misstanke och tidigare utredningar av dem samt differentialdiagnostiska överväganden
   - Allmäntillstånd och samsjuklighet
   - Tidigare sjukdomar och behandlingar
   - Allergier och överkänslighet
   - Läkemedel (särskilt trombocythämmare, antikoagulantia och steroider)
   - Funktionsgrad i det dagliga livet
   - Social situation, eventuella språkhinder, tolkbehov eller eller funktionsnedsättningar

 • Neurologisk status

 • Underlag för röntgenremiss
   - Kreatinin (provet kan tas i samband med remissutfärdande)
   - Längd och vikt
   - Eventuellt kontraindikationer mot MRT

 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummerkontaktuppgifter till närståendeuppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).
 • VIKTIGT! Patienten ska bege sig till akutröntgen inom två dygn.

Standardiserat vårdförlopp - primära maligna hjärntumörer, förkortad version för alla remittenter (länk till RCC)

Patientinformation, Region Örebro län - Till dig som ska utredas för symtom från hjärnan (pdf)Sidan granskades den 2 maj 2018

Innehållsansvarig: Anneli Påhlsson

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren