Accelererad partiell bröstbestrålning (APBI)

USÖ har lång erfarenhet av brachyterapi som enda adjuvanta strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi av mammarcancer.

Indikation:

Radikalt opererad T1-T2N0 tumör med unifokalt växtsätt.

Litteratur samt egna resultat visar <5 % lokalrecidivfrekvens efter 5 år.

Behandlingen kan antingen göras peroperativt i samband med tumöroperation (på USÖ) eller postoperativt några veckor efter primäroperationen.

Tumörlokalisationen ska finnas dokumenterad. Före ingreppet som utförs i kort narkos har en CT undersökning utförts som visar resektionshålan. Katetrar appliceras i relation till denna så att en säkerhetsmarginal på 2 cm till kaviteten erhålls. 50 Gy ges med PDR på 5 dygn.

Peroral antibiotikaprofylax ges vid operation/behandling + 5 dagar hemma.

Den totala strålbehandlingstiden förkortas från 5 veckor till 5 dagar inneliggande på avdelning 85.

Behandlingen ger ringa biverkningar och medger snabb återgång till arbete.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Bengt Johansson

Publicerad av Ulrika Friberg

Patientinformation

Kontakta oss:

Bengt Johansson överläkare

Tel. 019-602 27 91