Livmoderhalscancer, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder livmoderhals enligt standardiserat vårdförlopp, SVF

Livmoderhalscancer, beskrivning av standardiserat vårdförlopp inom Region Örebro län


Riktlinjer för dig som remitterar för utredning


Följande ska föranleda misstanke:

 • Kontaktblödningar (t ex blödning vid samlag)
 • Postmenopausal blödning
 • Upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak
 • Ihållande, vattniga flytningar
 • Uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring
 • Bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekologisk undersökning (filterfunktion). Remiss ska gå iväg inom 3 dagar. Man ska inte invänta eventuella provtagningar men göra dem tillgängliga för filterfunktion och Cancercenter.

Remissen till gynekolog (filterfunktion) ska innehålla:

 • Frågeställning: Gynekologisk cancer - ange SVF tydligt.
 • Anamnes, ange särskilt
  - symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke,
  - eventuell företagen utredning,
  - tidigare sjukdomar och behandlingar,
  - läkemedelsöverkänslighet, specifikt kontrastmedel för röntgen,
  - läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia).
 • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Remissen ska märkas: Diagnås/fråga: Standardiserat vårdförlopp livmodercancer, och ska faxas samma dag.
Vid beslut om att skicka en remiss registrera följande KVÅ-kod: VH205

Kontaktuppgifter

Filterfunktioner inom Region Örebro län:

Kvinnomottagningen Karlskoga:
Telefon 0586-667 18
Fax 0586-660 98

Kvinnomottagningen Lindesberg:
Telefon 0581-854 46
Fax 0581-852 66

Kvinnoklinikens mottagning USÖ:
Telefon 019-602 12 62
Fax 019-602 12 39 

Här slutar primärvårdens ansvar och filterfunktion.


Det här händer i filterfunktionen: Filterfunktionen utförs av gynekolog och omfattar gynekologisk undersökning, vaginalt ultraljud, cytologi samt biopsi vid synlig förändring.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Stark klinisk misstanke om livmoderhalscancer vid gynekologisk undersökning, t ex synlig tumör på livmoderhalsen.
 • Histopatologiskt fynd av livmoderhalscancer.

Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart remittera patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Ingående ledtider

Från Till Tid
Remissbeslut vid misstanke Remissankomst
(filterfunktion)
3 kalenderdagar
Remissbeslut vid misstanke Besök hos gynekolog
(filterfunktion)
7 kalenderdagar
Besök hos gynekolog
(filterfunktion)
Beslut välgrundad misstanke 0-7 kalenderdagar *
Beslut välgrundad misstanke Välgrundad misstanke - remiss mottagen 1 kalenderdag
Välgrundad misstanke - remiss mottagen Block B (första besök i specialiserad vård) 10 kalenderdagar
Behandlingsbeslut (block B) Start av första behandling, kirurgi 10 kalenderdagar
Behandlingsbeslut (block B) Start av första behandling, onkologisk 14 kalenderdagar

*7 kalenderdagar gäller när biopsisvar krävs för välgrundad misstanke. Krävs konisering för att verifiera välgrundad misstanke behövs ytterligare upp till 14 kalenderdagar.

Flödesschema för vårdförloppet


Standardiserat vårdförlopp - livmoderhalscancer, förkortad version för alla remittenter (pdf)

Patientinformation (RCC)


Övriga instruktioner

Checklista livmoderhalscancer standardiserat vårdförlopp, SVF


Sidan granskades den 5 juni 2017

Innehållsansvarig: Rene Bangshöj

Publicerad av Vivi-Anne Sandgren